Σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης

Σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στην Ολλανδία

Η Ολλανδική ΕΠΕ (BV – besloten vennootschap) είναι ο πιο δημοφιλής τύπος επιχείρησης για λειτουργία ως χρηματοδοτική εταιρεία, εταιρεία χαρτοφυλακίου ή εταιρεία δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε διεθνείς δομές. Η Ολλανδική ΕΠΕ είναι συγκρίσιμη με την Αμερικανική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή τη Γερμανική GmbH. Η σύσταση μιας Ολλανδικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι ιδανική για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν ή να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ολλανδία. Η Ολλανδική ΕΠΕ προσφέρει ένα νομικό περιορισμό της ιδιωτικής ευθύνης και μια καλύτερη παρουσία από ότι μια ομόρρυθμη εταιρεία ή μια ατομική επιχείρηση, ιδίως αν ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο.

CompanyNL - Start your Dutch Company
Hendrik-Jan van Duijn ~ DTS Duijn's Tax Solutions. ~ Founder of CompanyNL

Hendrik-Jan van Duijn ~ DTS Duijn’s Tax Solutions. ~ Founder of CompanyNL.

For the last 11 years, my company, colleagues, and myself, Hendrik Jan, have been leading the organization in helping and guiding you, our client, in setting up a Dutch B.V. 100% completely remotely, no travelling necessary.

Τί είναι η Ολλανδική ΕΠΕ;

Η Ολλανδική ΕΠΕ είναι μια εταιρεία που διαιρείται σε μερίδια. Αυτά τα μερίδια δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα, ενώ η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Μια Ολλανδική Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να συσταθεί με έναν ή περισσότερους «ιδρυτές», που είναι είτε φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να έχει ένα μέτοχο, ο οποίος μπορεί επίσης να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να είναι οι (μοναδικοί) ιδρυτές της εταιρείας, όπως και η διοίκηση. Δεν έχει σημασία αν αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι Ολλανδοί ή ξένοι. Άλλο ένα πλεονέκτημα της Ολλανδικής ΕΠΕ είναι το γεγονός ότι το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι 0,01 ευρώ.

Προϋποθέσεις

Για να συστήσετε μια Ολλανδική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, θα πρέπει να:

  • Επιλέξετε ένα όνομα για την εταιρεία σας
  • Αποφασίσετε ποιός(οί) θα είναι ο(οι) μέτοχος(οι) και το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου
  • Αποκτήσετε μια διεύθυνση στην Ολλανδία
  • Συντάξετε και να υπογράψετε την ιδρυτική πράξη (βλέπε παρακάτω)
  • Καταχωρήσετε την Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου

Ιδρυτική πράξη σύστασης μιας Ολλανδικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Η καταχώριση μιας νέας εταιρείας στο εμπορικό μητρώο θα πρέπει να συνοδεύεται από την ιδρυτική πράξη. Αυτή η πράξη θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

  • Ένα αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας
  • Πρέπει να κατατεθεί μια βεβαίωση του καταβεβλημένου και εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου
  • Μια σύντομη περιγραφή, όπως όνομα, διεύθυνση και άλλες λεπτομέρειες από τους ιδρυτές ή από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
  • Μια περιγραφή της εξουσίας του κάθε διευθύνοντος συμβούλου της, για να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία

Τί άλλο χρειάζεται; Ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό

Θα χρειαστεί επίσης να ανοίξετε έναν Ολλανδικό τραπεζικό λογαριασμό. Θα αποκτήσετε Ολλανδικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Ο αριθμός αυτός θα εκδοθεί από τις Ολλανδικές φορολογικές αρχές, κατά περίπτωση.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για να συστήσετε μια Ολλανδική ΕΠΕ; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας!