Σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης

Σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στην Ολλανδία

Η Ολλανδική ΕΠΕ (BV – besloten vennootschap) είναι ο πιο δημοφιλής τύπος επιχείρησης για λειτουργία ως χρηματοδοτική εταιρεία, εταιρεία χαρτοφυλακίου ή εταιρεία δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε διεθνείς δομές. Η Ολλανδική ΕΠΕ είναι συγκρίσιμη με την Αμερικανική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή τη Γερμανική GmbH. Η σύσταση μιας Ολλανδικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι ιδανική για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν ή να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ολλανδία. Η Ολλανδική ΕΠΕ προσφέρει ένα νομικό περιορισμό της ιδιωτικής ευθύνης και μια καλύτερη παρουσία από ότι μια ομόρρυθμη εταιρεία ή μια ατομική επιχείρηση, ιδίως αν ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο.

CompanyNL - Start your Dutch Company
Hendrik-Jan van Duijn ~ DTS Duijn's Tax Solutions. ~ Founder of CompanyNL

Hendrik-Jan van Duijn ~ DTS Duijn’s Tax Solutions. ~ Founder of CompanyNL.

For the last 11 years, my company, colleagues, and myself, Hendrik Jan, have been leading the organization in helping and guiding you, our client, in setting up a Dutch B.V. 100% completely remotely, no travelling necessary.

Τί είναι η Ολλανδική ΕΠΕ;

Η Ολλανδική ΕΠΕ είναι μια εταιρεία που διαιρείται σε μερίδια. Αυτά τα μερίδια δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα, ενώ η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Μια Ολλανδική Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να συσταθεί με έναν ή περισσότερους «ιδρυτές», που είναι είτε φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να έχει ένα μέτοχο, ο οποίος μπορεί επίσης να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να είναι οι (μοναδικοί) ιδρυτές της εταιρείας, όπως και η διοίκηση. Δεν έχει σημασία αν αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι Ολλανδοί ή ξένοι. Άλλο ένα πλεονέκτημα της Ολλανδικής ΕΠΕ είναι το γεγονός ότι το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι 0,01 ευρώ.

Προϋποθέσεις

Για να συστήσετε μια Ολλανδική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, θα πρέπει να:

  • Επιλέξετε ένα όνομα για την εταιρεία σας
  • Αποφασίσετε ποιός(οί) θα είναι ο(οι) μέτοχος(οι) και το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου
  • Αποκτήσετε μια διεύθυνση στην Ολλανδία
  • Συντάξετε και να υπογράψετε την ιδρυτική πράξη (βλέπε παρακάτω)
  • Καταχωρήσετε την Ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου

Ιδρυτική πράξη σύστασης μιας Ολλανδικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Η καταχώριση μιας νέας εταιρείας στο εμπορικό μητρώο θα πρέπει να συνοδεύεται από την ιδρυτική πράξη. Αυτή η πράξη θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

  • Ένα αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας
  • Πρέπει να κατατεθεί μια βεβαίωση του καταβεβλημένου και εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου
  • Μια σύντομη περιγραφή, όπως όνομα, διεύθυνση και άλλες λεπτομέρειες από τους ιδρυτές ή από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
  • Μια περιγραφή της εξουσίας του κάθε διευθύνοντος συμβούλου της, για να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία

Τί άλλο χρειάζεται; Ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό

Θα χρειαστεί επίσης να ανοίξετε έναν Ολλανδικό τραπεζικό λογαριασμό. Θα αποκτήσετε Ολλανδικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Ο αριθμός αυτός θα εκδοθεί από τις Ολλανδικές φορολογικές αρχές, κατά περίπτωση.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για να συστήσετε μια Ολλανδική ΕΠΕ; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας!

Cookies and Newsletter

Welcome to CompanyNL We use cookies to enhance the functionality of our website, improve site navigation and assist in our marketing efforts, you can not disable them. You are free to leave this website and clean your browser of cookies if you don’t agree or accept. Our cookie policy

Join our Newsletter

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.